Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11.03.2015r o godz. 13.10 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznic mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 201 odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 2900m2 stanowiącej dz. cw. nr 305/23 o powierzchni l000 m2 i dz. ew. nr 305/24 o pow. 1900m2dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

- udziałem 8/96 części w nieruchomości gruntowej, dz. ew. nr 305/25 o powierzchni 1800m2, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową dla której Sąd Rejonowy w Piasecznic IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej: 05-504 Złotoklos, Łoś,

Suma oszacowania wynosi 308 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki Kancelaria Komornicza w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 25A lei. (22) 7502073, fax: (22)7267495, kom. 501557775 e-mai I: piascczno.radecki@komornik.plwww.komornikwpiascczme.pl

Numer oferty: L/79/N/02/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka