Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w  Złotoryi  Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2014 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą przy Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, pokój 111, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Gierałtowiec, 59-500 Złotoryja, dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 96 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 18109020950000000112996175.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Adam Misiorny

Kancelaria Komornicza, Rynek 13, Złotoryja, 59-500 Złotoryja

tel. 76 854 86 77 / fax. 76 854 86 77

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151405

 

Numer oferty: L/180/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 64.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie