Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy   Konopnickiej   15,   77-400  Złotów,   pokój   101,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jastrowska, 77-400 Złotów, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, położona w Złotowie (77-400), przy ul. Jastrowskiej  zapisanej w KW  (działka nr 420 o pow. 1086 m2- obciążona służebnością gruntową) i KW (działka nr 534/10 o pow. 80m2) zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym o pow. uż. 870,00 m2, który składa się z części sklepowo-magazynowej: dwie hale sprzedaży, dwa magazyny, część biurowo-socjalna, pomieszczenia kasowe, pomieszczenie serwerowni, holl; części mieszkalnej tj. parter: korytarz, salon, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka, garderoba; poddasze: 3 pokoje, łazienka, garderoba, klatka schodowa z antresolą drewnianą. 

Suma   oszacowania  wynosi  1 630 000,00 zł,    zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy    oszacowania i wynosi 1 086 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotowie mieszczącym się pod adresem: Konopnickiej 15, Złotów, 77-400 Złotów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Dariusz Starzonek

Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 67 263 79 78 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/172393

Numer oferty: L/2/N/3/15
Region: wielkopolskie
Cena: 1.086.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny