Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Szubinie   Mariola   Krysztofiak podaje  do publicznej  wiadomości, że w dniu 23-01-2014 o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Szubinie, PI, Wolności 4 w budynku Sądu w Żninie przy Pl. Wolności 17 sala D odbędzie się  II licytacja nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żninie prowadzi księgę wieczystą.

nieruchomość stanowią działki nr 1392/3 i 1392/12 o łącznej powierzchni 0,2730 ha. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dobudowaną częścią garażową, oddany do użytkowania w latach 1988-89 o powierzchni netto kondygnacji nadziemnych części mieszkalnej  159,54m2; na nieruchomości przyłącza sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

Cena szacunkowa wynosi: 255 500,00zl Cena wywołania wynosi: 170 333,33 zł. Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, tj. 25 550,00zl.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika: PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 28. Rękojmia powinna być złożona na koncie lub w kancelarii komorniczej najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szubinie IX Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Żninie odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Mariola Krysztofiak UL. 700-LECIA 41, 88-400 ŻNIN tel.: 52 3020419 fax.: 52 3020419 mail: znin@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/33/N/01/14
Region: pomorskie
Cena: 170.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka