Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2014 o godz. 12:05 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 18, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy miejscowość Zofiówka, 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:udział 1/2 - niezabudowana działka nr 17/13 o pow. 0,1192 ha ( obręb nr 19 ). Posiada ona dobry kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 23m i głębokości 52m. Teren nieruchomości jest nieogrodzony. Działka jest niezagospodarowana i wykazuje negatywne cechy hydrologiczne, teren podmokły i grząski, szczególnie w porze znacznych opadów atmosf. Nieruchomość posiada złą infrastrukturę techniczną, w odległości około 170m znajdują się sieci elektryczna i wodociągowa, które zostały doprowadzone do jednej z działek leżących przy wewnętrznej drodze. Dostęp komunikacyjny do działki odbywa się przez ustanowioną służebność na drodze wewnętrznej, gruntowej. Odległość od drogi asfaltowej tj. od ul. Głównej wynosi ok. 460m. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn działka nr 17/13 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz letniskową oznaczoną symbolem 1MN, ML. 

Suma oszacowania wynosi 23 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118763

 

Numer oferty: L/177/N/01/14
Region: łódzkie
Cena: 15.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka