Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 18, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości  położonej przy miejscowość Zofiówka, 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: udział 1/2 - niezabudowana działka nr 17/11 o pow. 0,1244 ha, obręb nr 19. Działka ta posiada dobry kształt zbliżony do prostokąta o szerokości frontu ok. 23m i głębokości 52m. Teren nieruchomości jest nieogrodzony. Działka jest niezagospodarowana i wykazuje negatywne cechy hydrologiczne, teren podmokły i grząski, szczególnie w porze znacznych opadów atmosf. Nieruchomość posiada złą infrastrukturę techniczną, w odległości około 190m znajdują się sieci elektryczna i wodociągowa, które zostały doprowadzone do jednej z działek leżących przy wewnętrznej drodze. Dostęp komunikacyjny do działki odbywa się przez ustanowioną służebność na drodze wewnętrznej, gruntowej. Odległość od drogi asfaltowej tj. od ul. Głównej wynosi ok. 480m. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn działka nr 17/11 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz letniskową oznaczoną symbolem 1MN, ML.

Suma oszacowania wynosi 24 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116997

 

Numer oferty: L/5/N/02/14
Region: łódzkie
Cena: 16.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka