Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 047, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej w obrębie działek nr 214, 216 oraz 217 o łącznej powierzchni 1,2200 ha położonej przy ul. Transportowej w Żórawinie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Działka nr 214 zabudowana. Zabudowę stanowią: budynek administracyjno-socjalny, budynek wielofunkcyjny, budynek produkcyjno-magazynowy, budynek parterowy, portiernia i wiata. Teren działki jest ogrodzony, ciąg pieszo-jezdny oraz plac utwardzony. Działka nr 216 oraz 217 są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte roślinnością. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem "N.1.U." tj. zabudowa usługowo-rzemieślnicza. Teren wyposażony jest w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, oświetleniową zewnętrzną, telekomunikacyjną.

Sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek vat). Suma oszacowania wynosi 1 920 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 280 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 192 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 37070/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 21-08-2014r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Bartosz Borkowski

Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław

tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159422

Numer oferty: L/13/N/08/14
Region: dolnośląskie
Cena: 1.280.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny