Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1 B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Żurominek,   06-521 Wiśniewo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działkę gruntu nr 643 o pow. 1,1596 ha zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym o parametrach : pow. zabudowy - 266,50 m kw., pow.użytkowa - 269,33 m kw. ( w tym garaż 61 m kw.), kubatura - 1650,70 m 3, oraz budynek gospodarczo garażowy ( z częścią socjalną) o parametrach : pow. zabudowy - 336,00 m kw., pow. użytkowa - 346,89 m kw, kubatura - 1932,00 m 3. Nieruchomość jest przygotowana do realizowania funkcji komercyjnej z dodatkową funkcją mieszkalną

Suma oszacowania wynosi 793 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 528 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO S.A. O/Mława 15102015920000210200543538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława, 06-500 Mława tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221069

Numer oferty: L/110/N/05/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 528.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka