Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2015 o godz. 09:00 pod adresem: 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Zybułtowo, 14-100 Ostróda, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości:-lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze w miejscowości Zybułtowo, gm. Grunwald o powierzchni użytkowej 29,00 m2. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,80 m2. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, ciepła woda, centralne ogrzewanie. Z własnością lokalu związany jest udział części działki o powierzchni 935 m2, na której położony jest budynek i taki sam udział w pomieszczeniach budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny jest budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, oddanym do użytku prawdopodobnie w latach 70-tych XX w. Lokal mieszkalny nieużytkowany od ponad roku, wymaga remontu. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 01 października 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737. Suma oszacowania wynosi 45 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, 14-100 Ostróda tel. 896421533 / fax. 896420735

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/236809

 

 

Numer oferty: L/84/N/07/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 34.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie