Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2013 r. o godz.13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę przy ul. Chopina 28 w Sali nr 244 ,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-administracyjnym z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 791,37 mtr.kw. położonej Żychlin przy ul. Ciosowej gm. Stare Miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 41/1 o pow. 0,3920ha stanowiącej własność Sławka Tumasza. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i częściowo zagospodarowana, zaopatrzona w następujące media:  doprowadzenie energii elektrycznej od linii do skrzynki licznikowej, doprowadzenie wody z rurociągu gminnego , odprowadzenie ścieków do szamba szczelnego.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Powyższa nieruchomość została oszacowana trybie art.948 na kwotę 414 680,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311 010,00 złPrzystępujący do przetargu powinien złożyć w myśl art. 962 1 rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją tj. do dnia 19-12-2013r. w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 468,00 zł.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika (wpłatę należy powiększyć o kwotę przelewu w wysokości 3,00 zł.):

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie  65 1020 2746 0000 3402 0019 8853.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Słowackiego 10A. Elaborat można oglądać do dnia poprzedzającego licytację do godz. 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Włodzimierz Pachciarz 62-500  Konin, ul. Słowackiego 10a  tel. (063) 2445180 fax (063) 2428506 e-mail: konin4@komornik.pl

 

Numer oferty: L/21/N/12/13
Region: wielkopolskie
Cena: 311.010,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny