Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Agnieszka Maciejewska - Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2014 r. o godz. 13:15 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, Al. Partyzantów 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości złożonej z niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 4118/19 i powierzchni 561 m2, położonej w Żyrardowie, przy skrzyżowaniu ulic Szulmana i 16-Stycznia, w śródmiejskiej części miasta, posiadającej dostęp do pełnej infrastruktury technicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Żyrardowa nr XIV/96/l 1 z dnia 22.09.2011 r. działka jest położona na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Dla niej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 300 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 060,00 zł.Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją:

-   w gotówce w kasie Kancelarii Komornika Żyrardów, ul. POW 13/4. w godz. 7.30-15.30,

w środy 9.00-17.00,

na konto komornika: 40 1020 1055 0000 9402 0015 5705.

-   na konto depozytowe Sadu Rejonowego w Żyrardowie: 95 1010 1010 0072 5613 9120 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia teg) nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3 pok. 321 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Agnieszka Maciejewska - Kamińska

Kancelaria Komornicza ul. P.O.W. 13/4, 96-300 Żyrardów

tel. 46/855-22-81, 46/854-40-94 e-mail: zyrardow@komomik.pl

 

 

 

Numer oferty: L/150/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 225.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka