Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Maciej Szoski Zastępca Daniel Pruchnicki Kancelaria Komornicza w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 1013 kpc w zw. z art 867 kpc, że w dniu 13.02.2014r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika w Żywcu odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości Żywiec, działka nr 1799/11,  objętej księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 43.650,00 zł. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5,820,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcia licytacji w gotówce.

Opis nieruchomości: Działka nr 1799/11 o powierzchni 0,1662 ha to nieruchomość gruntowa niezabudowana o przeznaczeniu budowlanym. Częściowo położona w terenie zadrzewionym. Działka ogrodzona jest z trzech stron, płotem siatkowym. Od strony południowej brak ogrodzenia, gdyż działka stanowi część większej nieruchomości użytkowanej przez jednego właściciela. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej na północy oraz pośrednio do drogi o nawierzchni asfaltowej przez działkę właściciela zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Działka leży na terenie uzbrojonym, w najbliższej okolicy istnieje dostęp do następujących mediów: energia elektryczna, wody z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej oraz łącza teletechnicznego. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Maciej Szoski Zastępca Daniel Pruchnicki Kancelaria Komornicza w Żywcu  te!.: (33) 861-72-42, fax: (33) 861-72-42, www.komornikzywiec.com.pl, email: zywiec.szoski@komornik.pl    konto: Bank Polska Kasa Opiek? SA O. w Żywcu 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537

Numer oferty: L/151/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 43.650,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka