Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2015r. o godz. 11:00 w lokalu: 42-133 Węglowice, Bieżeń, ul. Kostrzyna odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHOD OSOBOWY TOYOTA LAND CRUISER ROK P ROD. 2004

 

1 [szt.]

70 000,00 *4)

52 500,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński Kancelaria Komornicza w Radomsku 97-500 Radomsko Reymonta 62 C tel.603-305-122,44/680-98-35,-mail:radomsko.trawinski@komornik.plhttp://www.komomiksadowy.strefa.pl/komornik.radomsko.trawinski/

 

Numer oferty: L/11/R/01/15
Region: śląskie
Cena: 52.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu