Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie – Arkadiusza Królikowskiego wynika, iż: w dniu 07.01.2015r., o godz. 12.00,w lokalu: 14-120 Dąbrówno, ul. Dębowa 21, odbędzie się I licytacja ruchomości zgodnie z poniższym wykazem :

L.p.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

Samochód osobowy SKODA FABIA 1,4 kat, rok prod. 2002,

1

4 000,00 zł

4 000,00 zł

 

Wartość szacunkowa wynosi: 4 000,00 zł, zaś cena wywołania 3 000,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczanym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski ul. Jana III Sobieskiego 3A/9 14-100 Ostróda  tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35

Numer oferty: L/10/R/12/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu