Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku Przemysław Kobiałka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2014 r. o godz. 10.00 w lokalu: 80-119 Gdańsk, ul. Asesora  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

  1. Urządzenie urządzenie wielofunkcyjne i-sensys marki Cannon o wartości 700,00 zł; cena wywołania 525,00 zł
  2. Laptop Fujitsu-Siemens – wartość 900,00 zł; cena wywołania 675,00 zł
  3. monitor płaski VIEW SONIC S/N ACY064900 454 – wartość 150,00 zł; cena wywołania 112,50 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnifc, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku Przemysław Kobiałka UL. DMOWSKIEGO 6/4, 80-243 GDAŃSK tel.: 58 341 37 91 fax.: 58 341 37 91mail: gdansk.kobialka@komornik.pl 

Numer oferty: L/18/R/09/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne