Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2014r.  o godz. 10:15 w lokalu: 81-469 Gdynia, ul.Kostki Napierskiego 24 odbędzie się w trybie ustalonym wart. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

BMW 320 rok prod. 2004 poj. 1.9 TDI

1

18 000,00 zł

13500,00 zł

  

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została

umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o

pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej RewJarosł) przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Swieczkowski Kancelaria Komornicza w Rumi 84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 22  tel. 058-67 I 9900(79); e-mail: rumia@komornik.pl

Numer oferty: L/11/R/04/15
Region: pomorskie
Cena: 13.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu