Opis

Komornik     Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Legionowie   Leszek   Cabaj   podaje   do   publicznej wiadomości,   że   w   dniu   25-09-2015r.   o   godz. 09:00   Kancelaria   Komornika   ul. Kopernika 19, 05-120 Legionowo   odbędzie   się   w   trybie   ustalonym   w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Telewizor Samsung, kolor czarny, model UE40EII5020WXXH

1 [szt.]

300,00 **)

225,00

*) cena za szt.

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nic wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj 05-120 Legionowo  ul. Kopernika 19  tel.: (22) 784-19-48 e-mail: biuro@komorniklegionowo.com.pl

Numer oferty: L/5/R/09/15
Region: mazowieckie
Cena: 225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne