Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu  27-06-2014 r.  o godz. 15:30  pod adresem: 90-055 Łódź, ul. Nawrot 36 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Biurko, fotel, biblioteka lata 20-ste XXw  

1 [szt.]

15 000,00    zł

11 250,00 zł

2

Kredens Ekletyczny lata 20-ste XX w.  

1 [szt.]

8 000,00    zł 

6 000,00 zł

3

Biblioteka Eklektyczna lata 30-ste XXw.   

1 [szt.]

5 000,00    zł 

3 750,00 zł

4

Szklana wystawka (początek XXw)  

1 [szt.]

8 000,00    zł 

6 000,00 zł

5

Kredens z nastawkami (lata 30-ste XXw. )  

1 [szt.]

14 000,00    zł 

10 500,00 zł

6

Zegar francuski XVIII w.  

1 [szt.]

5 000,00    zł 

3 750,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl

https://jaroslawkluczkowski.e-ksr.pl

 

  

Numer oferty: L/35/R/05/14
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne