Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Inowrocławiu   Artur   Mac   podaje   do   publicznej wiadomości,   że   w   dniu  17-04-2014r.  o  godz. 10:00   pod   adresem: 88-300 Mogilno, ul. Padniewska odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Przyczepa lekka SAM

1 [szt]

 300,81 **)

150,41

2

Obtaczarka do kołków

1 [szt]

1 382,11 **)

691,06

3

Palnik gazowy do suszarni do drewna, maki R1ELLO

1 [szt.]

12439.02 **

6219.51

4

Lampy oświetleniowe marki LUG

7 [szt]

     48,78 **

  24,39

5

Kamery do monitoringu

12 [szt.]

    243,90

 121,95

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867“ kpc).

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac

Kancelaria Komornicza Mogilno 88-100 MOGILNO OGRODOWA 10G tel. 52 302 0064 c-mail: mogilno@komomik.pl

Numer oferty: L/29/R/03/14
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne