Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2015 r. o godz. 10:00 w lokalu: 05-816 Opacz Kolonia, ul. Klonowa  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1. Laptop Acer Aspire 3690

1 Isz.t.l

175,00 *)

131.25

2. Urządzenie wielofunkcyjne III’ DeskJet 2050

1 |szt.|

150,00 *)

112,50

3. Fotel Drewnopodobny Obicie zielone

2 |szt.|

100,00 *)

75,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). W przetargu nic mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyny Kancelaria Komornicza Al.Solidarności 155/11, 00-877 Warszawa  tel. 22 6310833,35 fax 22 6310834.

Numer oferty: L/8/R/12/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne