Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Pięćmorgi, 86-131 Jeżewo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Przyczepa ciężarowa

1

6 400,00 zł**

4 800,00 zł

2

Samochód IVECO EUROSTAR

1

13 000,00 zł**

9 750,00 zł

*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, 86-100 Świecie tel. 523312665 / fax. 523312665.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235514

 

Numer oferty: L/1/R/08/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu