Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-09-2013r. o godz. 10:00 we Wrocławiu na ul. Wojrowickiej  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 __________________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

__________________________________________________________________________________________________

1.    Telewizor LG                                                              1 [szt.]           300,00  **)                   225,00

__________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa

Ul. Warszawska 14 59-900 Zgorzelec

TEL.: 075 7713615

mail: komornik1zgorzelec@wp.plL

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne