Opis

                       

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2013 r. o godz. 10:00 w lokalu: w msc. Lipce Reymontowskie, ul. Targowa 2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza  licytacja   ruchomości  należących do dłużnika i składających się z: 

Samochód osobowy DOGE GRAND CARAVAN VAN 3,8 cm ben+gaz, rok prod. 2005, ESK63CT 1szt. wartość szacunkowa 20.000,00 zł, cena wywołania 15.000,00 zł. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.  

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Kancelaria Komornicza w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

95-060 Brzeziny, Lasockich 33

tel. 046 874-47-40, e-mail: brzeziny@komornik.pl

www.brzeziny-komornik.pl

                                                                      

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 15.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu