Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Centrum Restrukturyzacji i Windykacji

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości:

 

L.p.

ruchomość

1

Gąsienicowy rozściełacz masy bitumicznej marki Volvo, typ TITAN 7820, nr fabryczny 782021930, rok produkcji 2008, moc silnika 170kW. Maszynę można oglądać w miejscowości 98-100 Łask, Kolonia Bilew 12. Cena wywoławcza 437.600,00 zł netto

2

Ładowarka kołowa XCMG LW640G, rok produkcji 2007, nr seryjny 16G0070200,  silnik 4-suwowy  o mocy 260KM. Maszynę można oglądać w miejscowości 98-100 Łask, Kolonia Bilew12. Cena wywoławcza 70.000,00 zł netto

3

Koparka gąsienicowa Sanny SY220, nr seryjny LSY822C11060282, rok produkcji 06/2007, silnik diesel Cummins 112KW/152KM, prędkość jazdy 5,5km/h. Maszynę można oglądać w miejscowości 98-100 Łask, Kolonia Bilew 12. Cena wywoławcza 50.000,00 zł netto

4

Koparka gąsienicowa XCG typ XCG 330LC-8, producent XCG, nr fabryczny AL436330, rok produkcji 2007, moc silnika 185,4 KW silnik spalinowy ISUZU, łyżka koparki 1,45 m3, ramię Monoblok , wyposażenie standardowe, kabina pełna, klimatyzacja Maszynę można oglądać w miejscowości 98-100 Łask, Kolonia Bilew 12. Cena wywoławcza 73.100,00 zł netto

5

Koparko ładowarka JCB 409B, numer seryjny SLP409AL2E0757329, nr silnika A550693u238562J, rok budowy05/03/02, łyżka A02F058. Maszynę można oglądać w miejscowości 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Opoczyńska 5-9. Cena wywoławcza 30.000,00 zł netto

6

 

Wózek widłowy Clark,  nr seryjny CMP 158L-0508-9596KF, udźwig 1800kg, wysokość podnoszenia 3000mm, rok produkcji 2007, typ konstrukcji – wózek czołowy, napęd LPG-GAZ, Maszynę można oglądać w miejscowości 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Opoczyńska 5-9 Cena wywoławcza 15.000,00 zł netto

 Podane ceny wywoławcze nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT i będzie w całości obciążać Nabywcę.

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 05.07.2013 r. na nieoprocentowane konto PKO BP S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa nr 81 1020 0003 0005 5100 0091 4111 w tytule przelewu proszę wpisać „wadium z tytułu przetargu organizowanego przez CRW” oraz nazwę bądź imię i nazwisko oferenta.

2. Oferent może złożyć ofertę na jeden lub kilka przedmiotów postępowania, przyczym na każdą z ruchomości winna być złożona odrębna oferta. 

3. Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta - przetarg na ruchomości” z informacją na kopercie, od kogo pochodzi oferta należy doręczyć na adres: PKO BP S.A. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, Plac Bankowy  2, 00-095 Warszawa do dnia 05.07.2013 r. do godz. 15:00. W przypadku osobistego składania ofert prosimy o ich doręczenie do sekretariatu PKO BP S.A. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie, Plac Bankowy 2, pokój 1026 w godzinach 9:00-15:00. w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień jej otrzymania przez ogłaszającego przetarg.  Oferent jest związany ofertą przez 60 dni. 

4. Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP oraz telefon kontaktowy oferenta(dla osób fizycznych),
 • nazwę osoby prawnej, dokładny adres, nr NIP, REGON, dołączony aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z KRS
  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, Bank uwzględni również złożone dokumenty w trybie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze,
 • Dołączone ewentualnie pełnomocnictwa osób reprezentujących oferenta, jeżeli nie są osobami ujawnionymi w przedłożonych dokumentach rejestracyjnych podmiotu,
 • datę sporządzenia oferty,
 • przedmiot oferty (jednoznaczne wskazanie ruchomości, której oferta dotyczy),
 • jednoznacznie określoną oferowaną cenę netto nabycia ruchomości, termin oraz sposób zapłaty, przy czym oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza danej rzeczy,
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • klauzulę o treści „Oświadczam, że znany mi jest stan prawny i faktyczny ruchomości, na zakup której składam ofertę”, dodatkowo jeżeli oferent jest przedsiębiorcą zamieszcza klauzulę: „wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego”,
 • zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
 • numer konta bankowego na które nastąpi ewentualny zwrot wadium,
 • oświadczenie, iż oferent jest związany ofertą przez 60 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

5. Otwarcie ofert nastąpi na zamkniętym posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie PKO BP S.A Centrum Restrukturyzacji i  Windykacji w Warszawie przy Placu Bankowym 2.

6. Jeśli kilku oferentów złoży oferty zawierające podobne warunki zakupu ruchomości, przetarg może być kontynuowany w formie licytacji ustnej.

7. O terminie licytacji ustnej ogłaszający powiadomi zainteresowanych pisemnie wraz z przekazaniem regulaminu licytacji. Postąpienie wynosi 1.000,00 zł

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru zwycięskiej oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium zostaje zatrzymane przez ogłaszającego przetarg tytułem kary umownej za niedojście umowy sprzedaży do skutku, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zapłaty faktury VAT, w terminie wskazanym przez ogłaszającego.

9. Własność rzeczy przejdzie na nabywcę w chwili uznania rachunku Banku ceną sprzedaży. Dokumentacja dotycząca zbywanych rzeczy (jeżeli jest w posiadaniu Banku) zostanie nabywcy przekazana w terminie 7 dni roboczych od daty uznania rachunku Banku kwotą ceny.

10. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została przyjęta, uchylił się od zapłaty faktury VAT , ogłaszający przetarg ma prawo do sprzedaży ruchomości innemu oferentowi, biorącemu udział w przetargu, tj. temu, który złożył w kolejności najwyższą ofertę.

11. W terminie 30 dni po posiedzeniu komisji przetargowej dotyczącym przyjęcia zwycięskiej oferty, uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu ich oferty

12. Oferty złożone po terminie oraz oferty, w przypadku których brak będzie którejkolwiek z informacji określonych w pkt. 4 warunków przetargu lub niespełniające wymogów określonych w powyższych punktach, mogą nie być rozpatrywane.

13.  Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub w stosunku do poszczególnych ruchomości, bez podawania przyczyn,
 • zamknięcia przetargu w całości lub w stosunku do poszczególnych ruchomości, bez dokonania wyboru oferty,
 • unieważnienia przetargu w całości lub w stosunku do poszczególnych ruchomości bez podania przyczyn.

 

kontakt:  majatek.crw@pkobp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

(22) 525 75 11

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Maszyny i urządzenia