Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2014r. o godz. 13:00 w lokalu:  05-250 Radzymin, ul. Wróblewskiego odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc  pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. Samochód     osobowy   mazda   626   r.  prod. 2000 – wartość szacunkowa – 8 000,00 zł; cena wywołania – 6 000,00 zł
  2. Samochód   ciężarowy   mercedes-benz sprinter r. prod. 2002 – wartość szacunkowa – 12.000,00 zł;  cena wywołania – 9 000,00 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna

Kancelaria Komornicza Al.Solidarności 155/11, 00-877 Warszawa lei. 22 6310833,35 l'ax 22 6310834 e-mail: komomik@komomik4.plwww.komornikwarszawa.pl

Numer oferty: L/17/R/08/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu