Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2015r. o godz. 13:00  w lokalu: 95-063 Rogów, ul. Rogów Osiedle PGR  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN POLO 1,4 KAT ROK PROD. 2000 KOLOR: ZIELONY

 

1 [szt.]

5 000,00    **) 

3 750,00

 *) cena za sztukę 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

             Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza  Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46  e-mail: kamil.pietrasik@komornik.plwww.komornik.lodzwidzew.pl   tel: (042)632-16-57, 632-16-67  fax:(42)292-99-77 kom:  603-448-400, 665-884-500

 

Numer oferty: L/16/R/06/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu