Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015r. o godz. 11:30 w lokalu: 58-300 Wałbrzych, ul.Grodzka 49 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. Samochód osobowy Nissan Note nr typ Ell, rok prod. 2006. Cena oszacowania 16.000,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 8.000,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo  poświadczonym, chyba że chodzi o 'pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kp c) .

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar ul. Słowackiego 3/2, 58-300 Wałbrzych tel.: 074 8421210 mail: walbrzych.rasztar@komornik.pl 

 

Numer oferty: L/9/R/08/15
Region: dolnośląskie
Cena: 8.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu