Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Piotr Bukszcwicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2015r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika: Warszawa, Al. Solidarności 155/17 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się : 

  1. Volkswagen Caddy rok prod. 2007. Wartość szacunkowa – 16 000,00 zł; cena wywołania 12 000,00 zł. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% . 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się: pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). W przetargu nic mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nic wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Piotr Bukszcwicz  ul. Al. Solidarności 155 lok. 17, 00-877 Warszawa tel.: 22 4071936-37 email: warszawa.bukszewicz@komornik.pl

 

Numer oferty: L/12/R/08/15
Region: mazowieckie
Cena: 12.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu