Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2014r. o godz. 13:30 w lokalu: 02-339 WARSZAWA, GRÓJECKA 68 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Odbiornik telewizyjny THOMSON, model 32HE8234B 32 cale,z pilotem i okablowaniem

1 [szt.]

300,00

225,00

2

Zastaw mebli drewnianych, meblościanka, kolor dąb rustica

1 [szt.]

700,00

525,00

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc)

Dłużnik obowiązany jest stawić się w wyznaczonym miejscu i udostępnić zajęte ruchomości w celu ich sprzedaży pod rygorem zawiadomienia w trybie art. 304 § 1 KPK właściwej miejscowo Prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 300 § 2 KK zgodnie z którym "działanie mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, polegające na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski Kancelaria Komornicza ul. Puławska 108/112 lok. 36, 02-620 Warszawa (wejście od ul. Malczewskiego) tel. 22 253-72-31, fax 22 251-03-32 e-mail: warszawa.kacperski@komornik.plwww.kacperski-komornik.pl

 

Numer oferty: L/11/R/05/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne