Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi - Śródmieścia  w  Łodzi  Jarosław  Kluczkowski  podaje  do publicznej   wiadomości,   że:   w   dniu  09-05-2014 r.   o   godz. 10:00   pod  adresem:  02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska   odbędzie   się   w   trybie   ustalonym   w art.   867   kpc   pierwsza   licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD FOCUS 1.8 TD ROK PRO D. 2002 KOLOR: SZARY / SREBRNY

.

1 [szt.]

3 500,00 zł

2 625,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) .

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Numer oferty: L/5/R/04/14
Region: mazowieckie
Cena: 2.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu