Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy  przy   Sądzie  Rejonowym  w  Wejherowie  Adam  Grzona  na  podstawie  art. 953 kpc  podaje do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniu 17-12-2014 o godz. 09:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział V Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja  statku  morskiego   znajdującego   się   przy   nabrzeżu   Portu   we   Władysławowie, 84-120 Władysławowo,   wpisanego   do   rejestru   okrętowego:   Izba   Morska   przy   Sądzie   Okręgowym   w   Gdańsku   z   siedzibą   w    Gdyni (adres instytucji: pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia).

Opis statku morskiego: Jacht motorowy "GRANIK S", rok prod. 1973 (przebudowa w 2005) stocznia WISŁA, materiał główny: stal, napęd: mechaniczny. Przeznaczenie: turystyka, rekreacja, sport. Wymiary: długość całkowita: 23,73m, długość po linii wodnej 21,66m, szerokość: 4,46m, zanurzenie 1,54m.

Suma oszacowania wynosi 134 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć statek morski tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać statek morski w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie statku morskiego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Numer oferty: L/6/R/12/14
Region: pomorskie
Cena: 100.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu