Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska mający kancelarię w Łukowie przy ul. Kozia 3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lipca 2015 roku o godz. 10.30 odbędzie się u dozorcy ruchomości: ul. Krótka, 08-410 Wola Rębkowska; pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

oszacowania

wywołania

1

 

samochód Audi A4 , rok

1,00

30.000,00 zł*

22 500,00 zl*

 

 

prod.2006, poj. 1968, disel, nr

 

 

 

WAUZZZ8E16A239039

 

 

 

 

*cena brutto zawiera podatek VAT. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji, w siedzibie dozorcy pod adresem: Wola Rębkowska, ul. Krótka ; na godzinę przed licytacją.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania danej ruchomości. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łukowie 69124026981111001035948415 lub w kancelarii komornika sądowego, a także bezpośrednio przed licytacją w msc. licytacji do godz 10.30. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 872 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który' nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867ze zn2 kpc)

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska 21-400 Łuków ul. Kozia 3 tel. 25 798 77 33 lukow.kochanska@komornik.pl

Numer oferty: L/17/R/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 22.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu