Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2015r. o godz. 12:00 pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 14 – Parking odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Samochód Ciężarowy DAF 105,przebieg około 743 tys. km

1 [szt.]

98 400,00zł **) 

49 200,00zł **)

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym czasie [§ 91 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 marca 1968r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1968 r. ze zm.)].

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w WarszawieMarcin Osiczko Kancelaria Komornicza w Warszawie 00-790 Warszawa ul. Willowa 11 lok 11 NIP: 879-209-94-77tel. 22 112-01-51, fax:22 112-01-55  e-mail: warszawa.osiczko@komornik.plwww.komornik-osiczko.pl                 

 

Numer oferty: L/15/R/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 49.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu