Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2014r. o godz. 11 :00 we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 60 odbędzie się w trybie ustalonym wart. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

 

 

 

Ilość

Wartość

Cena

 

 

 

 

 

 

szacunkowa

wywołania

l

Pierścionek w formie klasycznej ze złota czerwonego

l [szt.]

31626,78

23 720,09

 

i białego - próba 0,583, masa łączna 3,160g

 

 

 

 

z brylantem o szlifie nowoczesnym o średnicy 6,8mm,

 

 

 

 

wys. 4rnm, masa kamienia -

,

1,18 kr

 

 

 

2

Pierścionek w formie klasycznej ze złota żółtego

l [szt.]

11 765,10

8823,83

 

próba 0,750 masa łączna 4,880g

 

 

 

 

z brylantem o szlifie nowoczesnym o średnicy 8,4mm,

 

 

 

 

wys.-4;811un, masa kamienia -

,

2,16 kr

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej CZęSCI sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została

 

umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo

poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo.udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672

kpc)

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Grzegorz Woźnicki

Kancelaria Komornicza Andersa 14/1, 59-220 Legnica

tel. 76 8522207 e-mail: legnica1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/5/R/08/14
Region: dolnośląskie
Cena: 32.543,92 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne