Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centrum Restrukturyzacji
i Windykacji ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaże wierzytelności wobec wybranych pojedynczych podmiotów gospodarczych, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

zaprasza do złożenia ofert w sprawie zainteresowania udziałem w procedurach przetargowych, dotyczących sprzedaży wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1589 ze zm.), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu od podmiotów gospodarczych.  

 

Zamiarem odrębnych sprzedaży objęte są bezsporne i wymagalne wierzytelności wobec pojedynczych podmiotów:

 1. Osiedle nad Potokiem Żołnierzak Spółka Jawna

Wysokość zadłużenia na dzień 22.10.2013r. z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM SPRZEDAŻ o nr 45102010550000969600278077 wynosiła ogółem 7 933 724,57 zł, z czego kapitał: 5 312 600,00 zł, odsetki: 2 619 874,20 zł i koszty: 1 250,37 zł;
Wierzytelność posiada zabezpieczenie

2. Your Home Magdalenka Sp z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r.

a)  z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM ZAKUP o nr 00200642/2008 wynosi ogółem 3 780 155,16 zł, z czego kapitał: 3 236 989,10 zł, odsetki: 543 083,14 zł i koszty: 82,92 zł;

b)  z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM  SPRZEDAŻ o nr 25102011850000439600327197 wynosi ogółem 8 894 541,05 zł, z czego kapitał: 7 676 246,55 zł, odsetki 1 218 076,50 zł, koszty 218,00 zł;

Wierzytelności posiadają zabezpieczenie

3. Immo-Invest Sp. z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r. z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego o nr 82102010970000739600240044 wynosiła ogółem 4 825 271,03 zł, z czego kapitał: 3 190 084,85 zł, odsetki: 1 631 230,23 zł, koszty 3 955,96 zł;
Wierzytelność posiada zabezpieczenie.

4. HTC Invest Sp. z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r. z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM SPRZEDAŻ o nr 27102011850000419600376244 wynosiła ogółem 9 508 867,09 zł; z czego kapitał: 6 607 360,05 zł, odsetki: 2 901 507,04 zł, koszty: 0,00 zł;
Wierzytelność posiada zabezpieczenie.

 5. Domex Development Sp. z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r. z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM SPRZEDAŻ o nr 08102033780000189600568055 wynosiła ogółem 3 956 224,51 zł, w czego kapitał: 3 309 707,08 zł, odsetki: 639 778,79 zł, koszty: 6 738,64 zł;
Wierzytelność posiada zabezpieczenie.

 6. Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r. z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM SPRZEDAŻ o nr 203-12128122/16/2007 wynosiła ogółem 40 327 001,41 zł, z czego kapitał 19 645 932,36 zł, odsetki 20 579 194,26 zł, koszty 101 874,79 zł;
Wierzytelność posiada zabezpieczenie.

 

7. MW Investycje Sp. z o.o.

Wysokość wierzytelności na dzień 22.10.2013r.

a)  z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM ZAKUP o nr 24102010970000719600205781 wynosiła ogółem 7 911 043,43 zł, z czego kapitał 4 400 000,00 zł, odsetki 3 511 043,43 zł, koszty 0,00 zł;

b)  z tytułu kredytu inwestorskiego NOWY DOM SPRZEDAŻ o nr 45102010970000769600205740 wynosiła ogółem 13 026 298,12 zł, z czego kapitał 6 976 574,71 zł, odsetki 6 030 068,57 zł, koszty 19 654,84 zł;
Wierzytelności posiadają zabezpieczenie.

 

Postępowanie mające na celu wyłonienie nabywcy/nabywców przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności, które znajdują się poniżej. 

Przetarg odbędzie się na następujących warunkach:

 1. Oferty w przedmiotowej sprawie należy składać w PKO Banku Polskim S.A. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, Biuro Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi, Zespół Sprzedaży Wierzytelności Pl. Bankowy 2, 00-975 Warszawa w terminie do dnia 15.11.2013 r. do godziny 15:00, w pokoju nr 1026. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień jej otrzymania przez ogłaszającego przetarg. Oferent jest związany ofertą przez 90 dni od dnia złożenia „Uzupełnienia oferty o cenę”, zgodnie z pkt 4 poniżej. Informujemy, że wszelka korespondencja oraz oferta kierowana do PKO Banku Polskiego, winna być przygotowana wyłącznie w języku polskim.
 2. Oferta wraz załącznikami powinna zawierać, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków sprzedaży wierzytelności:
  -   dane oferenta zgodnie z pkt V specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności,
  -   dokumenty rejestrowe zgodnie z pkt VI specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności (w tym odpowiednie pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę, upoważniające do reprezentowania oferenta),
  -   jednoznaczne oznaczenie podmiotu, którego/których dotyczy oferta, przy czym oferta musi dotyczyć wszystkich wierzytelności wobec danego podmiotu,
  -   dane osób upoważnionych do kontaktu w Polsce, (wraz ze wskazaniem numeru faxu i/lub adres e-mail, na który można kierować korespondencję związaną z postępowaniem przetargowym),
  -   wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia badania dokumentacji sprzedawanej wierzytelności,
  -   zaakceptowane (parafowane) dokumenty, o których mowa w pkt VI specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności,
  -   zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów oraz wszystkich ewentualnych podatków,  związanych z zawarciem umowy sprzedaży i nabyciem wierzytelności, które zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami obciążają nabywcę wierzytelności,
  -   datę sporządzenia oferty.
 3. Otwarcie ofert nastąpi na zamkniętym posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie PKO Banku Polskiego S.A. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie przy Pl. Bankowym 2. Komisja wybierze oferentów, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu postępowania.
 4. Po przeprowadzeniu badania prawnego wierzytelności przez wybranych oferentów, ich oferty zostaną uzupełnione o cenę i sposób jej zapłaty.
 5. W sytuacji kiedy PKO Bank Polski S.A. w postępowaniu przetargowym otrzyma wyłącznie jedną ofertę na zakup wierzytelności wobec danego podmiotu przetarg może być kontynuowany w formie negocjacji (w zakresie dotyczącym danego podmiotu), w pozostałych przypadkach przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej.
 6. PKO Bank Polski S.A. zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert złożonych po terminie oraz ofert, w przypadku których brak będzie którejkolwiek z informacji określonej w specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności.
 7. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:
  -   swobodnego wyboru oferty,
  -   swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
  -   odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,
  -   zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty na każdym jego etapie,
  -   unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn,
  -   odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności bez podawania przyczyn, nawet po dokonaniu wyboru oferty.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, oferentowi nie będzie przysługiwało prawo występowania z jakimkolwiek roszczeniem wobec PKO Banku Polskiego S.A..

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia adresatowi zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna