Opis

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży pakietów wierzytelności, obejmujących część wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Ogólne zasady postępowania przetargowego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, znajdują się poniżej.

Oferentem może być:

  1. fundusz sekurytyzacyjny;
  2. towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tworzące fundusz sekurytyzacyjny;
  3. inny podmiot.

Oferent najpóźniej w dniu składania oferty, winien złożyć odpis z sądowego rejestru funduszy
lub w przypadku oferenta, o którym mowa w pkt 3 powyżej, oświadczenie, w którym oferent wskaże fundusz sekurytyzacyjny, który nabędzie portfel wierzytelności, na warunkach określonych w ofercie przez oferenta, wraz z bezwarunkową zgodą funduszu sekurytyzacyjnego na nabycie wierzytelności na tych warunkach, ze wskazaniem danych teleadresowych i osób do kontaktu w Polsce wraz z odpisami dokumentów rejestracyjnych funduszu sekurytyzacyjnego. Wszelkie przesyłane w ramach postępowania dokumenty, sporządzone w języku innym niż język polski, muszą zawierać przysięgłe ich tłumaczenie
na język polski, a dokumenty urzędowe innych państw dodatkowo muszą być opatrzone klauzulą apostille, chyba, że umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, określają inny tryb.

 

PKO Bank Polski S.A., na podstawie przesłanych listów intencyjnych, zaprosi wybrane podmioty
do udziału w postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia funduszy sekurytyzacyjnych, z którymi zostaną zawarte umowy sprzedaży wierzytelności. Postępowanie, mające na celu wyłonienie nabywców, przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków sprzedaży wierzytelności, która zostanie przesłana do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym.

PKO Bank Polski S.A. zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

  • dokonania wyboru, po przeprowadzonej licytacji, czy ostatecznie sprzedaży podlegać będą trzy zbywane pakiety wierzytelności detalicznych (Pakiet I, Pakiet II i Pakiet III) oddzielnie, czy też wszystkie trzy pakiety łącznie,
  • swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
  • zmiany warunków, terminów i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia adresatowi zaproszenia
do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna