Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności wobec:

PARK EDUKACJI S.A. w upadłości likwidacyjnej

(poprzednia nazwa: Hotel Ossa Grupa Trip S.A.)

z siedzibą ul. Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr KRS 0000499559, REGON 017273118, NIP 527-234-17-17 zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t. j. Dz. U. z 1993 r. poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.)

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż bezspornej i wymagalnej wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2066), przysługującej PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec PARK EDUKACJI S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą ul. Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr KRS 0000499559, REGON 017273118, NIP 527-234-17-17

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec PARK EDUKACJI S.A. w upadłości likwidacyjnej (poprzednia nazwa Hotel Ossa Grupa Trip S.A.) z siedzibą ul. Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr KRS 0000499559, REGON 017273118, NIP 527-234-17-17 według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosiła 191 481 931,36 PLN w tym:

 • należność główna w kwocie - 160 963 380,00 PLN
 • odsetki w kwocie - 30 483 571,06 PLN
 • koszty w kwocie - 34 980,30 PLN

Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przejdą wszelkie zabezpieczenia, w szczególności w postaci:

 • Hipoteka łączna zwykła w kwocie 178 300 000,00 PLN (wpisana na drugim miejscu) na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00003074/8, KW LD1R/00037923/2, KW LD1R/00037765/6, KW LD1R/00005259/3.
 • Hipoteka łączna kaucyjna w kwocie 43 450 000,00 PLN (wpisana na trzecim miejscu) na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00003074/8, KW LD1R/00037923/2, KW LD1R/00037765/6, KW LD1R/00005259/3.
 • Hipoteka łączna do kwoty 258 000 000,00 PLN (wpisana na czwartym miejscu) na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00038251/7, KW LD1R/00038023/0.
 • Hipoteka łączna do kwoty 258 000 000,00 PLN (wpisana na trzecim miejscu) na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00039398/6, KW LD1R/00039399/3.
 • Hipoteka umowna w kwocie 1 277 000,00 PLN (wpisana na trzecim miejscu) na nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Warszawie przy ul. Biały Kamień 8D m 2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/00433070/6.
 • Hipoteka umowna w kwocie 8 536 543,00 PLN (wpisana na trzecim miejscu) na nieruchomości stanowiącej lokal biurowy położony w Zakopanem przy ul. Tetmajera 35/14, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00051417/6
 • Hipoteka umowna w kwocie 4445000,00 PLN (wpisana na drugim miejscu) na nieruchomości zabudowanej budynkiem Karczmy „Czarci Jar” położonej w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 11A, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00021090/8
 • Hipoteka przymusowa w kwocie 5 000 000,00 PLN (wpisana na dziewiątym miejscu) na nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Czarny Potok położonej w Zakopanem przy ul. Tetmajera 20, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00024755/9.
 • Hipoteka przymusowa w kwocie 15 000 000,00 PLN (wpisana na dziewiątym miejscu) na nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Czarny Potok położonej w Zakopanem przy ul. Tetmajera 20, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00010066/1.
 • Hipoteka przymusowa w kwocie 162 210 976,77 PLN (wpisana na pierwszym miejscu) na nieruchomości stanowiącej odrębny lokal, położony w Warszawie przy ul. Biały Kamień 8D dla której Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/00439045/4.
 • Hipoteka przymusowa w kwocie 162 210 976,77 PLN (wpisana na pierwszym miejscu) na nieruchomości stanowiącej odrębny lokal, położony w Warszawie przy ul. Sarmackiej 5-5J, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/00458969/6.
 • Weksel własny wystawiony przez Hotel Ossa Grupa Trip S.A.
 • Poręczenie wekslowe Grzegorza Krzanik
 • Poręczenie wekslowe Hotel Czarny Potok GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
 • Poręczenie wekslowe GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Poręczenie wekslowe GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
 • Poręczenie wekslowe Jakuba Chechlińskiego
 • Poręczenie wekslowe Małgorzaty Chechlińskiej
 • Poręczenie wekslowe GRAPA-Karczma „Czarci Jar” spółka jawna- M. Chechlińska, G. Krzanik, Z. Lachowski, E. Czerny-Lachowska

W stosunku do dłużnika głównego (Park Edukacji (dawnej Hotel Ossa Grupa Trip) S.A. w upadłości likwidacyjnej) przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie za sygn. akt XIV GUp 62/16 toczy się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.  Natomiast w stosunku do pozostałych dłużników solidarnych z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego prowadzone jest z wniosku Banku postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie o zapłatę.

Listy intencyjne należy składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (publikacja w dniu 09.10.2017r.) w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
Puławska 15
02-515 Warszawa

Listy intencyjne, które PKO BP S.A. otrzyma po ww. terminie, nie będą brane pod uwagę

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia listu,
 3. proponowaną cenę nabycia oraz wstępne warunki zakupu wierzytelności,
 4. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 5. oświadczenie, że oferent nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 6. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie zaproszenia
do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Źródło: Sprzedaż własna