Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności wobec:

VALDI CERAMICA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 99, KRS 0000233477, NIP 658-187-12-76, REGON 260017619

oraz

Waldemar Dzionek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 245, REGON: 010064788, NIP: 5220058837,

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t. j. Dz. U. z 1993 r. nr. 18 poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.)

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2066), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec VALDI CERAMICA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 99, KRS 0000233477, NIP 658-187-12-76, REGON 260017619 oraz Waldemara Dzionek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 245, REGON: 010064788, NIP: 5220058837.

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec:

 • VALDI CERAMICA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosiła 120 841 195,99 PLN, w tym należność główna 91 168 901,09 PLN,
 • Waldemara Dzionek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosiła 11 996 419,85 PLN, w tym należność główna 7 257 829,97 PLN.

Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przejdą wszelkie zabezpieczenia, w szczególności w postaci:

1) hipotek ustanowionych na:

 • nieruchomości położonej w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 99 dla której Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KI1K/00048213/0,
 • nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Kopalnianej, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KI1H/00021201/5,
 • nieruchomości położonej w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 99 dla której Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KI1K/00001823/8.
 • nieruchomości, położonej w Opaczy Kolonia gm. Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1P/00037614/2.
 • wynoszącym 1258/8530 udziale w nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Sosnowskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1M/00068620/0
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnowskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA5M/00452460/7
 • nieruchomości położonej Opaczy Kolonia gm. Michałowice dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1P/00102451/8.
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Naruszewicza 13A dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00027102/1
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA2M/00326370/6.
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00442261/8)
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bartyckiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00450027/5
 • nieruchomości położonej Opaczy Kolonia gm. Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1P/00023575/5
 • nieruchomości położonej Stąporkowie gm. Smarków, dla której Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KI1K/00020836/1
 • nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LD1M/00086869/9.
 • nieruchomości położonej w Sopocie przy al. Niepodległości 962 dla której Sąd Rejonowy Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW GD1S/00004558/8
 • nieruchomości, położonej w Opaczy Kolonia gm. Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1P/00037614/2
 • nieruchomości, położonej w Warszawie przy al. Jerozolimskich 245, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1M/00076355/0
 • nieruchomości, położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 86/88, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1M/00113923/5
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00442261/8
 • nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Naruszewicza 13A dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00027102/1
 • na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LD1M/00086869/9.

2) zastawów rejestrowych na maszynach i urządzeniach

3) zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy, którego przedmiotem są wyroby gotowe znajdujące się w Stąporkowie (26-220) przy ul. Piłsudskiego 99

4) solidarne poręczenie złożone przez Waldemara Dzionka

5) zastawów rejestrowych na udziałach w Upadłej Spółce należących do Waldemara Dzionka

Listy intencyjne, składane przez podmioty zainteresowane zakupem wierzytelności, powinny wpłynąć w terminie do dnia 22.02.2018 r. w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
Puławska 15
02-515 Warszawa

Listy intencyjne, które PKO BP S.A. otrzyma po ww. terminie, nie będą brane pod uwagę.

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia listu,
 3. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest dłużnikiem głównym sprzedawanych wierzytelności, dłużnikiem solidarnym lub dłużnikiem in solidum sprzedawanych wierzytelności oraz nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 5. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

W stosunku do dłużnika:

 • VALDI CERAMICA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych w sprawie za sygn. akt V GUp 28/15 toczy się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.
 • Waldemara Dzionek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie za sygn. akt X GUp 93/15 toczy się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.

PKO Bank Polski SA, na podstawie przesłanych listów intencyjnych, zaprosi wybrane podmioty do udziału w postępowaniu przetargowym. Postępowanie, mające na celu wyłonienie nabywców, przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, który zostanie przesłany do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

 • swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
 • zmiany warunków, terminów i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie lub składającemu list intencyjny zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z poźń. zm.).

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: inne