Opis

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

3) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

zaprasza do złożenia ofert w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015r. poz. 2066), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec:

1. Moniki Anny Grabowskiej, ur. 29-06-1984 r., zam. w miejscowości Drwalew, ul. Grójecka 10, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MELANIA Monika Anna Grabowska, z siedzibą w miejscowości Drwalew, ul. Grójecka 10, REGON 141270026
Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Moniki Anny Grabowskiej, według stanu na dzień 11-09-2019 r. włącznie, wynosiła 2 804  173,36 PLN, w tym należność główna 1 383 686,03 PLN
Ww. wierzytelność zabezpieczona jest m.in.:
- hipotekami ustanowionymi na nieruchomości tj. zespole pałacowo - parkowym zlokalizowanym w miejscowości Drwalew

2. Magdaleny Alicji Bartków, ur. 12-01-1988 r., zam. w Warszawie, ul. Brygady Pościgowej 2/51 oraz Zygmunta Adama Bartków, ur. 22-04-1947 r., zam. w Warszawie, ul. Burzliwa 7, zobowiązanych solidarnie

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec dłużników solidarnych, według stanu na dzień 11-09-2019 r. włącznie, wynosiła 1 449 734,36 PLN, w tym należność główna 1 187 274,37 PLN
Ww. wierzytelność zabezpieczona jest m.in.:
- hipotekami ustanowionymi na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Burzliwej

3. Arkadiusza Ogorzelskiego, ur. 21-04-1964 r., zam. w miejscowości Pilchowo, ul. Wiejska 18,

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Arkadiusza Ogorzelskiego, według stanu na dzień 11-09-2019 r. włącznie, wynosiła 2 235  627,08 PLN, w tym należność główna 1 904 964,39 PLN
Ww. wierzytelność zabezpieczona jest m.in.:
- hipotekami ustanowionymi na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Brama Portowa

 

Oferty, składane przez podmioty zainteresowane zakupem wierzytelności, powinny wpłynąć w terminie do dnia 20-09-2019 r. w zaklejonych kopertach na adres:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Gdyni
Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia

 

Oferty, które PKO Bank Polski S.A. otrzyma po ww. terminie, zostaną odrzucone.

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
  4. oświadczenie, że oferent nie jest dłużnikiem głównym sprzedawanych wierzytelności, dłużnikiem solidarnym lub dłużnikiem in solidum sprzedawanych wierzytelności oraz nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  5. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

 

Ogólne zasady postępowania przetargowego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. www.pkobp.pl w zakładce:

Ogłoszenia, licytacje, przetargi >> Kategoria – Sprzedaż wierzytelności

PKO Bank Polski S.A. zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

1) swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,

2) zmiany warunków, terminów i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia adresatowi zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: inne