Opis

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie: 

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

zaprasza do złożenia listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży portfeli wierzytelności, obejmujących część wymagalnych wierzytelności Banku, zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przysługujących Bankowi od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. 

Ogólne zasady postępowania przetargowego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, znajdują się
na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl w zakładce: 

Ogłoszenia, licytacje, przetargi ® PKO Bank Polski SA sprzeda ® Kategoria – Sprzedaż wierzytelności 

Inwestorem może być:

  • fundusz sekurytyzacyjny,
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tworzące fundusz sekurytyzacyjny,
  • inny podmiot.

Inwestor najpóźniej w chwili składania oferty, winien złożyć wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych lub w przypadku Inwestora, o którym mowa w pkt 3, oświadczenie, w którym Inwestor wskaże fundusz sekurytyzacyjny („Fundusz”), który nabędzie portfel wierzytelności na warunkach określonych w ofercie przez Inwestora, wraz z bezwarunkową zgodą Funduszu na nabycie wierzytelności na tych warunkach oraz zobowiązaniem Funduszu do przejęcia wszelkich zobowiązań złożonych przez Inwestora w toku postępowania przetargowego, ze wskazaniem danych teleadresowych i osób do kontaktu w Polsce wraz z odpisami dokumentów rejestracyjnych Funduszu oraz podpisanym przez Fundusz oświadczeniem o zachowaniu poufności. Wszelkie przesyłane w ramach postępowania dokumenty, sporządzone w języku innym niż język polski, muszą zawierać przysięgłe ich tłumaczenie na język polski, a dokumenty urzędowe innych państw dodatkowo muszą być opatrzone klauzulą apostille.

Bank, na podstawie przesłanych listów intencyjnych, zaprosi wybrane podmioty do udziału w postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia Funduszy, z którymi zostaną zawarte umowy sprzedaży wierzytelności. Postępowanie, mające na celu wyłonienie nabywców, przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, który zostanie przesłany do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym. 

Bank  zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

  • swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
  • zmiany warunków, terminów i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. 

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje Banku do złożenia adresatowi zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Źródło: Sprzedaż własna