Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert w sprawie zakupu wierzytelności w ramach przetargu nieograniczonego na sprzedaż wierzytelności

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1993 r. nr. 18 poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert w sprawie zakupu wierzytelności w ramach przetargu nieograniczonego na sprzedaż bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2066), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec:

WARSAW PLAZA HOTEL SP. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 5 02-820; KRS 0000267356, NIP 9512222719, REGON 141041350

Kwota wierzytelności wobec WARSAW PLAZA HOTEL SP. Z O.O., według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 42 365 142,84 PLN, w tym należność główna 30 574 508,16 PLN

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m.in.:

 • hipoteką na nieruchomości, na której posadowiony jest działający hotel 4-gwiazdkowy w Warszawie w pobliżu lotniska Okęcie.

MASURIA HOTEL SP. Z O.O.

z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69/9 30-504; KRS 0000170352, NIP 9512101430, REGON 015504157

Kwota wierzytelności wobec MASURIA HOTEL SP. Z O.O., według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 17 536 759,35 PLN, w tym należność główna 11 791 100,54 PLN

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m.in.:

 • hipoteką na nieruchomości, na której posadowiony jest działający hotel 4-gwiazdkowy przy jeziorze Isąg, usytuowany na terenie rezerwatu przyrodniczego na rzece Pasłęce i obszarze chronionym Natura 2000.

DAMIAN OSKAR ZAŁOGA, ELŻBIETA ZDZISŁAWA ZAŁOGA, JERZY SZCZEPAN ZAŁOGA zamieszkali w Pułtusku przy Al. Wojska Polskiego 24, 06-100, DIANA ALICJA MISIURSKA zamieszkała w Warszawie przy ul. Sobieskiego 8/33, 02-957

Kwota wierzytelności wobec ww. dłużników, według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 13 449 369,74 PLN, w tym należność główna 7 393 077,06 PLN

Wierzytelność wobec ww. osób zabezpieczona jest m.in.:

 • hipoteką na nieruchomości w Pułtusku przy ul. Czereśniowej, zabudowanej budynkami magazynowo biurowymi.

ZAKŁADY MIĘSNE JANDAR SP Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

z siedzibą w Woźnikach przy ul. Cegielnianej 19, 42-289, KRS 0000185429, NIP 6491048917, REGON 272897195

Kwota wierzytelności wobec ZAKŁADU MIĘSNEGO JANDAR SP Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 7 369 828,98 PLN, w tym należność główna 1 146 968,28 PLN

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m.in.:

 • hipotekami ustanowionymi na nieruchomości zabudowanej budynkami ubojni i przetwórni, przy węźle autostrady A1 w Woźnikach.

ŚLĄZAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

z siedzibą w Bytomiu przy ul. Michała Drzymały 3, 41-902, KRS 0000120279, NIP 6262687863, REGON 277884518

Kwota wierzytelności wobec ŚLĄZAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 1 065 234,31 PLN, w tym należność główna 475 178,19 PLN.

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m.in.:

 • hipotekami ustanowionymi na nieruchomości położonej w Bytomiu, zabudowanej dwoma wolnostojącymi domami mieszkalnymi.

ALEKSANDER KOKOSIŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PN. ŚLĄZAK ALEKSANDER KOKOSIŃSKI

z siedzibą w Bytomiu przy ul. Solskiego 1, 41-902, NIP 6411438936, REGON 271268267

Kwota wierzytelności wobec ALEKSANDRA KOKOSIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PN. ŚLĄZAK ALEKSANDER KOKOSIŃSKI, według stanu na dzień 18.05.2018 r. włącznie, wynosiła 1 885 209,89 PLN,                  w tym należność główna 909 670,58 PLN.

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m.in.:

 • hipotekami ustanowionymi na nieruchomości położonej w Bytomiu, zabudowanej dwoma wolnostojącymi domami mieszkalnymi.

Oferty, składane przez podmioty zainteresowane zakupem wierzytelności, powinny wpłynąć w terminie do dnia 29.06.2018 r. w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Oferty, które PKO Bank Polski S.A. otrzyma po ww. terminie, zostaną odrzucone.

Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest dłużnikiem głównym sprzedawanych wierzytelności, dłużnikiem solidarnym lub dłużnikiem in solidum sprzedawanych wierzytelności oraz nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 5. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Więcej informacji, w szczególności w zakresie zabezpieczeń ww. wierzytelności, znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem www.pkobp.pl w zakładce „Przetargi, ogłoszenia, nieruchomości”.

PKO Bank Polski SA, na podstawie przesłanych ofert, zaprosi wybrane podmioty do udziału w postępowaniu przetargowym. Postępowanie, mające na celu wyłonienie nabywców, przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, który zostanie przesłany do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym. PKO Bank Polski S.A. uzależni rozpatrzenie oferty nabycia wierzytelności m.in. od złożenia przez oferenta oświadczenia o przyjęciu ww. warunków postępowania do wiadomości i zgodzie na ich przestrzeganie.

PKO Bank Polski S.A. zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

 • swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
 • zmiany warunków i terminów określonych w ww. odrębnym dokumencie i unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie lub komukolwiek zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem albo aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z poźń. zm.).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: inne