Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert w sprawie zakupu wierzytelności w ramach przetargu nieograniczonego na sprzedaż wierzytelności

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1993 r. nr. 18 poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert w sprawie zakupu wierzytelności w ramach przetargu nieograniczonego na sprzedaż bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2066 z późn. zm.), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI S.A. W RESTRUKTURYZACJI

poprzednia firma, pod którą spółka działała: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER-SYSTEM" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 17b, 50-203 KRS 0000393000, REGON 891408343 NIP 8821903196

Kwota wierzytelności wobec podmiotu działającego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI S.A. W RESTRUKTURYZACJI (poprzednia firma, pod którą spółka działała: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTER-SYSTEM" S.A.) według stanu na dzień 31.08.2018r. włącznie, wynosiła 16 874 272,68 PLN, w tym należności główne 15 815 739,39 PLN, odsetki 1 057 332,34 PLN oraz koszty 1 200,95 PLN.

NAD STRUMIENIEM MG PROFI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA  

z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Jana Kozietulskiego 7 C, 96-100 KRS 0000294262, REGON 141218600,

NIP 1251472518

Kwota wierzytelności wobec podmiotu działającego pod firmą: NAD STRUMIENIEM MG PROFI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, według stanu na dzień 31.08.2018r. włącznie, wynosiła 10 927 230,89 PLN, w tym należność główna 5 312 600,00 PLN, odsetki 5 552 138,30 PLN oraz koszty 62 492,59 PLN.

Wierzytelność wobec ww. podmiotu zabezpieczona jest m. in.:

 1. hipotekami na nieruchomościach położonych w Skierniewicach, zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Oferty, składane przez podmioty zainteresowane zakupem wierzytelności, powinny wpłynąć w terminie do dnia 09.11.2018 r. w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
Puławska 15
02-515 Warszawa

Oferty, które PKO Bank Polski S.A. otrzyma po ww. terminie, zostaną odrzucone.

Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest dłużnikiem głównym sprzedawanych wierzytelności, dłużnikiem solidarnym lub dłużnikiem in solidum sprzedawanych wierzytelności oraz nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 5. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Więcej informacji, w szczególności w zakresie zabezpieczeń ww. wierzytelności, znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem www.pkobp.pl w zakładce „Przetargi, ogłoszenia, nieruchomości”.

PKO Bank Polski S.A., na podstawie przesłanych ofert, zaprosi wybrane podmioty do udziału w postępowaniu przetargowym. Postępowanie, mające na celu wyłonienie nabywców, przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, który zostanie przesłany do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym. PKO Bank Polski S.A. uzależni rozpatrzenie oferty nabycia wierzytelności m.in. od złożenia przez oferenta oświadczenia o przyjęciu ww. warunków postępowania do wiadomości i zgodzie na ich przestrzeganie.

PKO Bank Polski S.A. zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

 • swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
 • zmiany warunków i terminów określonych w ww. odrębnym dokumencie i unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie lub komukolwiek zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem albo aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z poźń. zm.).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: inne