Opis

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości Oferta obejmuje następujące nieruchomości sprzedawane łącznie, które były wykorzystywane jako baza paliw:

a/ prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, w granicach działek nr 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. łącznej 1,5218 ha oraz prawo własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będących trwale związanymi z nieruchomością objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

b/ nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach  działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0  prowadzoną  przez  Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych

za łączną cenę nie niższą niż kwota 850.000,00 zł netto

(w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie (każdorazowo) powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).

Oferty w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2022 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin z dnia 18.07.2022 r., dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl i www.ardobiejewska.pl Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85.  Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Szczegółowe informacje pod załączonym linkiem

https://www.komunikaty.pl/ogloszenie/13644/syndyk%C2%A0pw-pro-service-sp.-z-o.o.-w-upadlosci%C2%A0%C2%A0oferuje-do-sprzedazy%C2%A0z-wolnej-reki-nieruchomosci-polozone-w-namyslowie

 

Źródło: Syndyk