Opis

 

WARUNKI III PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do  lokalu użytkowego dalej  „Nieruchomość” 

 

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z  siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

 
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

ul. Wita Stwosza 12 nr 1,  50- 148 Wrocław

 
3. Opis Nieruchomości  

 1. Przedmiotem sprzedaży jest  prawo własności do lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych i innych urządzeniach budynku i własności działki nr 43/7 o pow. 765 mkw., usytuowanego na 4 kondygnacjach budynku o przeznaczeniu biurowym, położonego we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 12.
 2. Opis księgi wieczystej

           Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystąKW      nr WR1K/00110713/5

          Dział I-O (oznaczenie nieruchomości): przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny (pomieszczenia socjalne,   pokoje biurowe, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia komunikacji, sanitariaty). Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 1308, 3 m2

          Dział I- Sp (spis praw związanych z własnością): udział związany z własnością lokalu: 60/100

          Dział II (własność): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

          Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia): Brak wpisów

          Dział IV (hipoteka): Brak wpisów

Uwaga: występuje rozbieżność pomiędzy powierzchnią podaną w księdze wieczystej, a inwentaryzacją lokalu przeprowadzoną przez Bank we wrześniu 2015 r., - patrz pkt 11 Warunków.

    3.  Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, figuruje w Rejestrze Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia pod numerem A/3151/170.

 
4. Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 3 720 000  zł  netto (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100 gr)

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie fakultatywnie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 UVAT, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
 

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości może być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

 1. Przetarg odbędzie się w Warszawie  przy  Al. Jana Pawła II nr 25.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 12/1 należy składać  na adres: PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, Al. Jana Pawła II 25, w terminie do dnia  08 listopada  2016 r. do godz. 15.00
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 
6. Dane które powinna zawierać oferta.

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz  NIP o ile został nadany,
 3. numer KRS  lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
 5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
 6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
 7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
 8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
 9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3
 10. oferowaną cenę netto,
 11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

 
Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

7. Informacja o WADIUM

 1. Kwota wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie  lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 12 nr 1”.
 3. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia  zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2. 
   

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi we Wrocławiu, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 
9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 
10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach,  o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
    - w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
    - w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.
 5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.
   

 11. Dodatkowe dane

 1.  Zgodnie z przeprowadzoną w 2015 r. inwentaryzacją, powierzchnia netto lokalu użytkowego według normy PN-ISO 9836: 1997, wynosi 1254,69 m2.
 2. Powierzchnia lokalu użytkowego częściowo wynajmowana jest na rzecz podmiotu trzeciego; najem powierzchni obejmuje 1,5 m2, umowa zawarta jest na czas nieoznaczony z 6 (sześcio) miesięcznym terminem wypowiedzenia, najem związany jest montażem urządzeń technicznych dla sieci ATM.
 3. Lokal użytkowy posiada odrębny węzeł cieplny, który usytuowany jest poza obrębem lokalu Banku, w pomieszczeniu lokalu użytkowego nr 2b należącym osób fizycznych.
 4. Licznik wody usytuowany jest poza obrębem lokalu Banku, w piwnicy lokalu nr 2a.
 5. Konieczność wystąpienia przez nabywcę lokalu o warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz podpisanie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej (aktualnie zasilanie odbywa się ze stacji trafo, znajdującej się na terenie nieruchomości Banku położonej przy ul. Wita Stwosza 33-35. W tej nieruchomości znajduje się również licznik zasilania podstawowego oraz rezerwowego).
 6. Dostęp do powierzchni poddasza, będącej częścią wspólną budynku, odbywa się z powierzchni lokalu użytkowego Banku (tj. wejście na poddasze bezpośrednio na  3 piętrze lokalu Banku).

 
12. Odwołanie przetargu

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 
13. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości  PKO Banku Polskim  SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00,

u Pani Agaty Kierszko, kom 723- 152- 191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  Panią Agatą Kierszko, tel. 723- 152- 191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl.

 

Załączniki stanowiące integralną część do Warunków i niezbędne do złożenia oferty:

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie,  że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

 

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

 

Załącznik nr 3 – Zwrot wadium

 

Region: dolnośląskie
Powierzchnia: 1254,69
Cena: 3.720.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: lokal użytkowy

Dane sprzedającego

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa