Opis

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie ogłasza przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz ruchomości drobnych na podstawie uchwał Rady Wierzycieli, potwierdzonych protokołem z dnia 17 grudnia 2021 r., w których to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.

Warunki sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

Cena minimalna netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona zostaje w wysokości 29,16% wartości oszacowania, tj. 5.191.327,68 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 68/100). W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA.

Rada Wierzycieli jednocześnie ustala warunki przetargu i aukcji ZCP:

Elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

1. W skład ZCP wchodzą:

 1. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto;
 2. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków, w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto;
 3. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z wykazu zawartego w opinii z dnia 17 marca 2017 r. sporządzonej przez biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstw Mirosława Szpicę, położonego w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, w szczególności dz. nr 944 z pominięciem ruchomości:
   - wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza, a wobec których nie zapadły prawomocne orzeczenia (wnioski w aktach sprawy);
   - zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy);
   - wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne),

których oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto.

Obowiązki nabywcy:

 1. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Obwieszczenie o przetargu:

 1. Syndyk obwieszcza o przetargu poprzez:
  - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  - na portalach internetowych polskich i w miarę możliwości zagranicznych,
  - osobiście informując potencjalnych oferentów w formie pisemnej.
 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego, a ponadto Sędzia komisarz oraz syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z Nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z Nimi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, upadły.

Oferty:

 1. Oferty należy składać w dwóch kompletnych, tożsamych w treści ofert w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. na adres: Daniel Zabłocki Syndyk Masy Upadłości TARTAK Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.
 2. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 3. Oferty winny zostać przesłane listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ"
 4. Każda oferta powinna zawierać:
  a/ Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  b/ Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.
  c/ Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
  d/ Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
  e/ Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
  f/ Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.
  g/ Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  h/ Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne, na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).
  i/ Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
  j/ W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
  k/ Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
  l/ Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  m/ Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków.
  n/ Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
  o/ W przypadku podmiotów zagranicznych, które ustawa obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia.

Wadium:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 519 132,77 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote 77/100), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości, ING Bank: PL 55 1050 1953 1000 0090 3108 1749, z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o., najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Przetarg pisemny:

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka lub kancelarii notarialnej w dniu 28 kwietnia 2022 r., o godzinie 12:00.
 2. Przetarg dojdzie do skutku, jeśli chociaż jeden oferent zaoferuje cenę równą co najmniej cenie minimalnej.
 3. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:
  a/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
  b/ ustala liczbę złożonych ofert,
  c/ sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów,
  d/ otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:
   - odpowiadają warunkom regulaminu przetargu,
   - zostały złożone w wyznaczonym terminie,
   - zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta,
   - w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu, oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania.
 1. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.
 2. Z otwarcia ofert syndyk sporządzi protokół.

Aukcja:

 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie
  aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
   a/ cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za całość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
   b/ oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
   c/ licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
   d/ postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych),
   e/ syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,
   f/ syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.
 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

Rozstrzygnięcie:

 1. Osoba, której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy wpłacić na rachunek bankowy ww. oferowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium.
 2. Zawarcie umowy z oferentem, którego oferta została wybrana nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka w terminie z nim ustalonym, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty sporządzenia protokołu przyjęcia oferty.
 3. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek, na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.
 4. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna przepadnie na rzecz masy upadłości.
 5. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 6. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 7. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 8. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
 9. Oglądanie przedmiotu sprzedaży, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowych informacji, może nastąpić po uzgodnieniu z syndykiem, e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Informacja o sprzedaży ruchomości drobnych

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż ruchomości drobnych po obniżonej cenie, tj. za 24,3% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 6.294,06 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 06/100) brutto.

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2022 r. w siedzibie Kancelarii Syndyka, ul. Przasnyska 6a, V piętro, w Warszawie.

Regulamin sprzedaży, lista sprzedawanych ruchomości oraz operat szacunkowy dostępny drogą mailową (daniel. zablocki@kdgir.pl) lub w kancelarii syndyka.

Źródło: Syndyk