Opis

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Michała Fetrasia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RENEWABLE ENERGY POLAND Bartłomiej Michał Fetraś w upadłości z siedzibą w Książenicach, ul. Brzozowa 18D, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 7342645519 , REGON 140605329 (sygn. akt XVIII GUp 120/21), ogłasza czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki z możliwością przeprowadzenia aukcji, następujących składników masy upadłości:

  1. udziału w wysokości 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 101/13, w obrębie 0028, o powierzchni 1767 m2, położonej w miejscowości Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1G/00042059/2, za cenę nie niższą niż 176 742,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100),
  2. udziału w wysokości 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/8, 5/18, w obrębie 0019, położonej w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1G/00064078/1, za cenę nie niższą niż 336 474, 00 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
  3. udziału w wysokości 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, w którym prowadzone jest niepubliczne przedszkole i szkoła podstawowa, składającej się z działki ewidencyjnej nr 132/14, w obrębie 0001, o powierzchni 2506 m2, położonej przy ul. Osowieckiej 98D w Adamowiźnie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1G/00070667/2, wraz z udziałem w wysokości 1/24 (jednej dwudziestej czwartej) części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - wewnętrznej drogi dojazdowej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 132/16, w obrębie 0001, położona przy ul. Osowieckiej w Adamowiźnie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1G/00070668/9, za cenę nie niższą niż 1 591 984,50 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100), powiększoną o należny podatek VAT.

Pisemne oferty na zakup składników masy upadłości mogą dotyczyć zakupu pojedynczych składników lub całości wymienionych składników masy upadłości.

Oferty na zakup należy składać na adres: dr Bogdan Dobkowski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Prawnego, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, poczta Jabłonowo, powiat piaseczyński. Oferty na zakup 1/2 udziałów wymienionych w pkt a i b należy składać w terminie do dnia 8 listopada 2023 r., przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data jej nadania.

Syndyk informuje, że w przypadku sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wymienionej w pkt c istnieje możliwość skorelowania sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ze sprzedażą 1/2 udziału w prawie własności tej nieruchomości przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Oferty na zakup 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wymienionej w pkt c można skradać do syndyka zarówno przed przeprowadzeniem licytacji komorniczej, jak też po jej przeprowadzeniu, przy czym nie obowiązuje termin składania ofert wyznaczony na dzień 8 listopada 2023 r., a umowa sprzedaży może być zawarta przed upływem tego terminu, jak i po tym terminie, jednak nie później niż do dnia 8 grudnia 2023 r.

Warunkiem uznania oferty jest wpłacenie wadium 10% wartości ceny określonego, wybranego przez oferenta, udziału w prawie własności nieruchomości oraz załączenie do oferty dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić na następujący rachunek masy upadłości: RENEWABLE ENERGY POLAND Bartłomiej Michał Fetraś w upadłości, Santander Bank Polska S.A. nr 81 1090 1694 0000 0001 4888 6332.

W razie zgłoszenia się więcej niż jednego oferenta syndyk powiadomi o tym (w dowolnej formie) wszystkie zainteresowane osoby i wyznaczy oferentom termin aukcji, w której ceną wywoławczą będzie najwyższa zaproponowana w ofertach kwota. Wybór oferty w aukcji zostanie dokonany przy zastosowaniu kryterium ceny.

Kupujący obowiązany jest zapłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący. Informacje dodatkowe o sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 606 665 770, e-mail: bogdan.dobkowski@gazeta.pl

Źródło: Syndyk