Opis

Syndyk masy upadłości ACHTEL Sp. z o.o. w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 212/19, SPRZEDA:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Sierpeckiej, działka ewidencyjna o numerze 215/32 o powierzchni 2.913 m2, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1P/00081183/2 przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Wymagane wadium w wysokości 70.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 5 maja 2022 roku o godzinie 12:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia syndyka.

link do ogłoszenia syndyka: https://plock.lento.pl/nieruchomosc-od-syndyka-plock-ul,11386621.html

Źródło: Syndyk
Rodzaj: działka