Emisja obligacji w USD w formacie 144A

W dniu 26 września 2012 r. PKO Finance wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej  1.000.000.000 USD, której warunki zostały uregulowane w Umowie pożyczki z dnia 20 września 2012 r. oraz  w umowie trustu,  stanowiących część dokumentacji emisji, łącznie z prospektem emisyjnym z dnia 20 września 2012 r. Wyemitowane obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości  4,63% rocznie, płatnej w okresach półrocznych, z terminem wykupu wynoszącym 10 lat. Obligacje są notowane na giełdzie papierów wartościowych LSE w Luksemburgu. W związku z emisją w dniu 26 września 2012 r. PKO Finance udzieliła Bankowi pożyczki środków pieniężnych, w kwocie odpowiadającej wysokości wpływów uzyskanych z emisji obligacji, na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i odpowiada wysokości oprocentowania wyemitowanych obligacji. Pożyczka jest niezabezpieczona i została udzielona na okres dziesięciu lat. Pożyczka udzielona Bankowi przez PKO Finance jest pożyczką o charakterze niepodporządkowanym.

Drukuj