Rating Programu EMTN

 

Agencja ratingowa Moody's opublikowała w dniu 16 maja 2017 r. Notę prasową, w której pozostawiła bez zmian oceny ratingowe zobowiązań Banku (senior unsecured) na poziomie A3 i pozostawiła bez zmian stabilną perspektywę.

Jednocześnie agencja ratingowa Moody's pozostawiła bez zmian ocenę zobowiązań Programu MTN na poziomie (P)A3 oraz pozostawiła bez zmian ocenę innych krótkoterminowych zobowiązań Programu na poziomie (P)P-2. Zobowiązania emitentów o ratingu A mają wyższą od średniej wiarygodność i niski poziom ryzyka kredytowego, a Moody's dodaje cyfry 1, 2 oraz 3 do każdego z ratingów wskazując na pozycję w ramach danej grupy, a zobowiązania emitentów o ratingu P-2 wskazują na silną zdolność emitentów do spłaty krótkoterminowych zobowiązań finansowych.

 

 

Rating emisji USD – Regulacja 144A

 

Agencja ratingowa Moody’s w Nocie z dnia 16 maja 2017 r. pozostawiła bez zmian rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) na poziomie A3.

 

Pełna informacja o ocenach ratingowych Banku jest dostępna na stronie głównej Relacji Inwestorskich w części Ratingi:http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/ratingi/

 

Agencja ratingowa Moody's ma swoją siedzibę w UE oraz złożyła wniosek o rejestrację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. Agencja ratingowa Moody's  została zarejestrowana i jest wymieniona w wykazie agencji ratingowych zarejestrowanych zgodnie z tym rozporządzeniem, publikowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) na stronie internetowej:
http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs.

Ratingi Moody's  odzwierciedlają odpowiednio wyłącznie opinie i oceny Moody's . Rating nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej i nie powinny być podstawą do decyzji inwestycyjnej w zakresie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Ratingi mogą podlegać przeglądowi, zmianie, zawieszeniu lub obniżeniu przez Moody's.

  • Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji kupna ani sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

    Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Drukuj