Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z tytułu emisji papierów wartościowych (mln zł)

 Zobowiązania z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych 31.12.2016 31.12.2015
 
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 14 493,2 9 361,2
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 6 704,6 7 332,3
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 1 693,0 1  645,9
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA* 1 742,0 363,1
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 1 151,3 -
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 3 202,3 19,9
Bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA - 71,7
Razem

14 493,2

9 432,9
  31.12.2016 31.12.2015
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:
   
          do 1 miesiąca 375,8 46,4
          od 1 miesiąca do 3 miesięcy 985,9 482,5
          od 3 miesięcy do 1 roku 2 343,2  2 649,9
          od 1 roku do 5 lat 4 194,6 2 149,6
          powyżej 5 lat 9 593,7 4 104,5
Razem 14 493,2 9 432,9

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2016 rok.

*w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA

 

Drukuj