Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z tytułu emisji papierów wartościowych (mln zł)

 Zobowiązania z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych31.12.201631.12.2015
 
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu14 493,29 361,2
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB6 704,67 332,3
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA1 693,01  645,9
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA*1 742,0363,1
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA1 151,3-
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA3 202,319,9
Bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA-71,7
Razem

14 493,2

9 432,9
 31.12.201631.12.2015
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:
  
          do 1 miesiąca375,846,4
          od 1 miesiąca do 3 miesięcy985,9482,5
          od 3 miesięcy do 1 roku2 343,2 2 649,9
          od 1 roku do 5 lat4 194,62 149,6
          powyżej 5 lat9 593,74 104,5
Razem14 493,29 432,9

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2016 rok.

*w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA

 

Drukuj