Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z tytułu emisji papierów wartościowych

  31.12.2014 31.12.2013
Zobowiązania z tytułu emisji  
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13 182 348 10 255 937
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 12 032 368 9 129 100
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 747 825 692 614
obligacje wyemitowane przez PKO Leasing SA 402 155 434 223
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 118 262 290 509
Razem

13 300 610

10 546 446
  31.12.2014 31.12.2013
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:
   
do 1 miesiąca 557 314 59 874
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 635 363 492 291
od 3 miesięcy do 1 roku 5 313 454 831 798
od 1 roku do 5 lat 3 085 517 5 954 784
powyżej 5 lat 3 708 962 3 207 699 
Razem 13 300 610 10 546 446

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok.

 

Drukuj