Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z tytułu emisji papierów wartościowych (mln zł)

 Zobowiązania z tytułu emisji  dłużnych papierów wartościowych31.12.201731.12.2016
 
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu23 93214 493
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB5 8826 705
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA5 2041 693
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA*1 5931 742
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA2 4061 151
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA8 8473 202
Razem

23 932

14 493

 31.12.201731.12.2016
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:
  
          do 1 miesiąca486376
          od 1 miesiąca do 3 miesięcy1 414986
          od 3 miesięcy do 1 roku2 167 2 343
          od 1 roku do 5 lat15 0874 194
          powyżej 5 lat4 7786 594
Razem23 93214 493

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok.

*w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA

 

Drukuj